TAILIEUCHUNG - Giáo án Đại Số lớp 8: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘTẨN (TIẾP)

I. MỤC TIÊU - Củng cố 2 quy tắc biến đổi bất phương trình - Biết giải và trình bày lời giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn - Biết cách giải một số bất phương trình đa đợc về dạng bất phương trình bậc nhất 1 ẩn. II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, th ước, phấn màu HS : thước; Ôn 2 quy tắc biến đổi bất phương trình tương đương. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HĐ1: Kiểm tra bài cũ (5 phút) GV: 1. Định nghĩa bất phương HS 1: Bất phương trình bậc nhất trình bậc. | BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘTẨN TIẾP I. MỤC TIÊU - Củng cố 2 quy tắc biến đổi bất phương trình - Biết giải và trình bày lời giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn - Biết cách giải một số bất phương trình đa đợc về dạng bất phương trình bậc nhất 1 ẩn. II. CHUẨN BỊ GV Bảng phụ th ước phấn màu HS thước Ôn 2 quy tắc biến đổi bất phương trình tương đương. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HĐ1 Kiểm tra bài cũ 5 phút GV 1. Định nghĩa bất phương trình bậc nhất 1 ẩn cho ví dụ 2. Chữa BT 19c d 47 HS 1 Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn có dạng ax b hoặc ax b Ví dụ 2x 3 -4 x 1 . HS 2 c - 3x -4x 2 GV gọi HS nhận xét và cho điểm -3x 4x 2 x 2 Nghiệm của bất phương trình là x 2 d 8x 2 7x -1 8x -7x -1 - 2 x -3 Nghiệm của bất phương trình là x -3 Hoạt động 2 Bài mới 30 phút GV Để giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn ta làm nh thế nào Giải bất phương trình 2x - 3 0 Muốn biểu diễn tập nghiệm x 3 2 thì ta gạch bỏ phần x 3 2 HS trình bày ở phần ghi bảng Vd 5 Giải bất phương trình 2x - 3 0 2x 3 x 3 2 Biểu diễn nghiệm GV 3 em lên bảng giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm -4x -8 0 Nhận xét bài làm của từng bạn Đa ra phần chú ý để khi làm HS không cần giải thích. GV Các nhóm làm vd 6 Giải bất phương trình -4x 12 0 Cho biết kết quả của nhóm 5 Giải bất phơng trình -4x -8 0 -4x 8 x -2 Biểu diễn HS nhận xét HS theo dõi chú ý HS hoạt động theo nhóm HS đa ra kết quả nhóm Vd 6 Giải bất phương trình -4x 12 0 -4 x -12 x 3 HS biến đổi để đưa về bất phương trình ở dạng tổng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.