TAILIEUCHUNG - 49 bài luyện thanh

Mỗi người sinh ra đã sở hữu một âm vực khác nhau. Có giọng trầm, trung, cao. Đa số học viên của chúng tôi khi mới bắt đầu thường không dám hát các bài hát có một vài đoạn cao, vì lo khi lên cao, giọng bị chua, hoặc hay bị hụt hơi. Tuy nhiên sau quá trình học tại TT, các học viên của chúng tôi đều rất tự tin để hát các bài hát cao, TẠI SAO VẬY? mời bạn tham khảo tài liệu dưới đây nhé. | Bàitập luyện thanh. MAU SO 1. Alto Bass J J J o 9 9 9 9 MiMêMaMôMu MiMêMaMô Mu Simile - o tìo o 4 9 1 o o 4 Lệt Bass nghỉ. Soprano Tenor vào ứ tìo o tto J o -ttn -e -4o _o -8 ff -tf Alto nghỉ ỉ _o pO _o bo -O 4d 4 V Xuống. Alto vào o 11 -5 4 o 1 0 Lịo o tì-o Soprano Tenor nghỉ Bassvào Kõ- XT o o I. MỤC ĐÍCH Luyện thanh Légato liền tiếng . Hơi đầy và đều. Phát triển hết tầm cữtiếng củacác giọng. II. YÊU CÂU Lấy hơi đúng cách đầy và sâu. Phát âm tròn tiếng rõ ràng vang đều. Mở đúng khẩu hình. Bàitậpluyện thanh. MAU SỐ 2 Mi Mê Ma. Simile I. MỤC ĐÍCH Luyện thanh Legato. Lấy hơi giữhơi. Phát triển tầm cữtiếng. Ầ II. YÊU CÂU Lấy hơi đúng cách hát đúng cao độ liền tiếng. Phát triển tầm cữ tiếng như mẫuscí 1. Bàitậpluyện thanh. MAU SỐ 3 I. MỤC ĐÍCH Luyện thanh Legato. Lấy hơi giữhơi. Phát triển tầm cữtiếng. II. YÊU CÂU Lấy hơi đúng cách hát đúng cao độ liền tiếng hát rõ và đủ từng not. Phát triển tầm cữ tiếng như mẫu số 1. --ơ Bàitậpluyện thanh. MAU SO 4. I. MỤC ĐÍCH Luyện thanh Legato. Lấy hơi giữ hơi. Phát triển tầm cữ tiếng. II. YÊU CÂU Lấy hơi đúng cách hát đúng cao độ liền tiếng chọn và luyện tập âm vang hay nhất nó ngân dài . Phát triển tầm cữ tiếng như mẫu số 1. Légato. . ồ 3 J. Mi i i i ia. Mi i i i ia I. MỤC ĐÍCH Luyện thanh Legato. Lấy hơi giữ hơi. Phát triển tầm cữ tiếng. II. YÊU CÂU Lấy hơi đúng cách hát đúng cao độ liền tiếng chọn và luyện tập âm vang hay nhất nốl ngân dài . Phát triển tầm cữtiếng như mẫu số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.