TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật chơi Billiards part 10

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật chơi billiards part 10', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 155. Hai tình huống cong-tre A băng Cả hai tình huống đều có chung cách đánh cho bi chủ dội vào băng trước rồi chạm bi thứ nhất sau đó đúp băng rồi chạm bi thứ hai và do đó báng thứ tư là không cẫn thiết. Tình huống trên thường dễ hơn so với A băng bọc hậu Hình 40 khi góc tiếp cận lớn hơn 30 chẳng hạn. Ớ tình huống dưới bạn nên đánh vào băng dọc chạm bi rồi mới trở về thay vì đánh thẳng vào băng ngang. 156. Đánh vào băng ngang trước Đây có thể là cách chọn lựa tốt nhất khi bi chủ ở các vị trí như trong Hình hoặc A B c D. Bọc hậu từ góc ra để chạm bi ở điểm D là cách đánh tám băng đánh thật mạnh ở các bàn thấp. Khi ngắm đánh tám băng bạn nhớ tính toán độ lệch Hình 108 . 257 157. Đúp băng bọc hộu 1 Khi gặp tình huống như trên Hình có lẽ bạn sẽ không bao giờ trở lại với thể loại pool. Đôi khi cả hai trường hợp trong Hình đều được đánh bốn băng thay vì năm hay ba băng. Tình huống bên phải là ép-phê ngược bâng bi ngang. 158. Đề-trô băng lên xuống Bạn có thể đưa bi lên xuống dọc bàn bằng cách đề-trô băng hoặc đánh qua lại ngang bàn như trên Hình. Sử dụng đủ tốc độ để đảm bảo ép-phê có tác dụng khi rời băng thứ nhất. 258 159. Đúp bâng vòng phía trên bi Bên trên Hình là một tình huống đẹp. Hãy quan sát hai cách đánh trong Hình và cố gắng luyện tập. Cu-lê A băng độc đáo Tình huống bên dưới có lẽ không có cách nào giữ bi chủ gần bảng theo cách đánh A băng do chỗ trống để bi đi qua quá nhỏ. Bí quyết là đánh vào điểm trên bâng cách xa bi hơn cách A băng tiêu chuẩn và cu-lê thẳng qua bi trắng. 160. Cu-lê mạnh đúp băng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.