TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1601/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT PHAO NEO CHO TÀU THUYỀN NEO ĐẬU | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số 1601 QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG LẮP ĐẶT PHAO NEO CHO TÀU THUYỀN NEO ĐẬU BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51 2008 NĐ-CP ngày 22 4 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải Căn cứ Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngày 12 02 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 83 2009 NĐ-CP ngày 15 10 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12 2009 NĐ-CP Căn cứ văn bản số 6314 BTC-HCSN ngày 17 5 2011 của Bộ Tài chính về phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 Xét văn bản số 2613 UBND-ĐTMT ngày 03 6 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa trên đoạn sông Sài Gòn khu vực cầu đường sắt Bình Lợi Xét văn bản số 693 CĐTNĐ-QLHT ngày 10 6 2011 và văn bản số 713 CĐTNĐ-QLHT ngày 15 6 2011 của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam về đảm bảo an toàn giao thông khu vực cầu đường sắt Bình Lợi Theo đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Đoạn Quản lý Đường thuỷ nội địa số 10 làm chủ đầu tư xây dựng lắp đặt 05 phao neo báo hiệu cho tàu thuyền neo đậu để đảm bảo giao thông và trú tránh bão lũ trên sông Sài Gòn khu vực cầu đường sắt Bình Lợi. Giao Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu và tổ chức thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Điều 2. Giao Ban chỉ đạo PCLB TKCN Bộ GTVT Vụ Kết cấu hạ tầng phối hợp Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên xong trước ngày 30 10 2011. Nguồn vốn Sử dụng nguồn dự phòng bão lũ của Bộ GTVT năm 2011 để thực hiện với tổng kinh phí không vượt quá 5 0 tỷ đồng. Điều 3. Các ông Trưởng ban chỉ đạo PCLB TKCN Bộ Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng Vụ trưởng Vụ Tài chính Cục trưởng Cục Đường thuỷ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.