TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1547/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1547/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------i-------------- GÔNG .THONG TIN ĐIỆN TƯ CHÍNH PHỦ Hà Nội ngày tháng 9 năm 2009 CÔNG-AN ĐẾN . 1. .1_ Kính chuyên . . QUYẾT ĐỊNH Ve việc tặng thường Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị đỉnh số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Tờ trình số 25 TTr-ƯBND ngày 17 tháng 4 năm 2009 và Tờ trình số 49 TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1464 TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 05 cá nhân thuộc tỉnh Ninh Bình có danh sách kèm theo đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - ƯBND tình Ninh Bình - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai lOb . ĐƯỢC T Ban hàn DANH SÁCH KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ số ty QĐ-TTg ngày tháng 9 năm 2009 fa Thủ tướng Chỉnh phủ 1. ưỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Ninh Bình 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 3. ưỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Ninh Bình 4. Hội Người mù tỉnh Ninh Bình 5. Phòng Xây dựng Chính quyền Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0