TAILIEUCHUNG - Luận văn: Kinh nghiệm hội nhập kinh tế quốc tế của một số nền kinh tế Đông Á và những bài học kinh nghiệm với Việt Nam

Những luận cứ khoa học về hội nhập kinh tế quốc tế, tiến trình và chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của một số nước và vùng lãnh thổ trong khu vực. Những bài học kinh nghiệm từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của các nước trong khu vực | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CAP BỘ KINH NGHIỆM HỘI NHẬP KINH TẾ Quốc TẾ CỦA MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐÔNG Ả VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỞI VIỆT NAM MÃ SỐ B 2003 - 22 - 53 THAM GIA ĐỀ TÀI TS Hoàng An Quốc Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh TS Phạm Thăng Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh PGS TS Nguyễn Xuân Thắng Viện Kinh tế Chính trị Thế giới -Viện Khoa học Xã hội Việt Nam PGS TS Tạ Kim Ngọc Trung tâm Châu Á - Thái Bình Dương THU VIEN . - 1C IM. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2004 CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TAT HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế CHÂU Á-TBD Châu Á -Thái Bình Dương TCKTQT Tổ chức kinh tế quốc tế APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á -TBD WTO Tổ chức Thương mại Thế giới GATT Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan IMF Quĩ Tiền tệ Quốc tê WB Ngân hàng Thế giới NIEs Các nền kinh tế công nghiệp mới ASEAN Hiệp hội các quôc gia Đông Nam Á AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN FBI Đầu tư trực tiếp nước ngoài XNK Xuất nhập khẩu DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐTNN Đầu tư Nước ngoài CNNN Công nghệ Nước ngoài LTSS Lợi thê so .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.