TAILIEUCHUNG - Bài tập thực hành MicroSoft Excel 3

Tài liệu tham khảo - Bài tập thực hành MicroSoft Excel 3 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN TP Hồ CHÍ MINH Bài tâp 4 KÊT qua thi cuối khoA TÊN PHAI N AM SINH TOAN VAN ANH ĐTB ĐIÊM THÊM ĐIÊM KQ THỨ HANG XÊP LOAI Tran Nam 1968 12 16 15 Long Nư 1970 12 3 14 Minh Nữ 1972 10 2 10 Đướng Nam 1968 8 15 10 Sớn Nư 1966 9 4 16 Đai Nam 1971 12 10 11 Huynh Nam 1972 7 10 4 Nhan Nư 1967 14 5 6 Ly Nư 1966 17 8 13 Quốc Nam 1967 13 9 12 Cao nhất Thấp nhât 1. 2. 3. 4. 5. Tính ĐTB Điếm trung bình như sau ĐTB TOAN 3 VĂN ANH 2 6 lây tron 2 sộ- lế Tính ĐIÊM THÊM như sau Nhưng hộc viến cộ ĐTB tư 10 trớ lến thì khong cộ ĐIÊM THÊM Ngước lai ĐIÊM thêm sế đước tính như sau Nấu sinh trước năm 1970 đước thếm điế m Ngước lại nếu là phái nư sế đước thếm điếm Tính ĐKQ Điế m kết qua như sau Nếu ĐTB Điế m trung bình tư 10 trớ lến ĐKQ chính la ĐTB Ngước lai ĐKQ ĐTB ĐIÊM THÊM nhưng khong cho vượt qua 10 điếm. Xếp THỨ HẠNG Vị thư cua hộc viến dựa vao ĐTB XÊP LOẠI hộc viến dưa vào ĐKQ như sau Không đạt Thư Bình thư Bình Ứu To i ưu 6. 7. ĐKQ dưới 10 ĐKQ tư 10 đến dưới 12 ĐKQ tư 12 đến dưới 14 ĐKQ tư 14 đến dưới 16 ĐKQ tư 16 đến dưới 18 ĐKQ tư 18 trớ lến Tính điếm rao nhất và điếm thấp nhất Sap xếp bang KÊT QUA THI CUOI KHOA thếo cột NAM SINH nếu trùng thì xếp thếo cột TÊN Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HOC KHOA HOC Tự NHIÊN TP HO CHÍ MINH Bài tâp 5 BANG BÁO CÁO DOANH THU THÁNG 04 2003 STT MÁ HÁNG NƠI BÁN Số LƯƠNG TRỊ GIÁ TIÊN CƯƠC HUÊ HONG DOÁNH THU 1 CS VT 40 2 TS CT 60 3 FL SG 10 4 CL SG 20 5 CS CT 100 6 TS VT 40 7 FS CT 20 8 TL SG 20 9 CL VT 40 10 TS CT 60 Bảng 1 MÁ HÁNG Đ-GIÁ SỈ Đ-GIÁ LÊ C 600 660 F 400 440 T 500 550 Bảng 2 NƠI BÁN Đ-GIÁ CƯƠC SG 0 CT 20 VT 10 1. Cột TRỊ GIÁ SO LƯỢNG ĐƠN GIÁ .Trong đó đơn giá dựa vào cột Ma Hàng và tra từ bang 1 Ký tự trái của Mã hàng cho biết Mã hàng ơ bảng 1 ký tự phải cho biết giá sỉ hay lẻ 2. Từ bang 2 hay tính TIEN CƯƠC thẻo nơi ban biết TIEN CƯƠC Đ-GIÁ CƯƠC sO LƯƠNG 3. Tính HUÊ hong biết rang Nếủ mặt hang đừơc ban thẻo gia sĩ thì HUÊ HONG 4 TRỊ GIÁ ngừơc lai thì HUÊ HONG 0 4. Tính DOÁNH THU TRỊ GIÁ TIÊN CƯƠC - HOÁ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.