TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1516/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1516/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I tf THỬ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày . b tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH THQNG tin ởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ CÔNG VĂN ĐÈN -------- K nh HỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Tờ trình số 52 TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1431 TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 56 cá nhân thuộc tỉnh An Giang có danh sách kèm theo đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quôc. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - UBND tỉnh An Giang - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cồng TTĐT - Lưu VT TCCV 3b Hùng lOb . Nguyễn Sinh Hùn KTHƯỞNG ẫ CHÍNH PHỦ _ DANH SÁ BẦNGKHENỈp Ban hành kèm theo Quyêt ẽựh củ SpgTg ngày thủng 9 năm 2009 phủ Tập thể. 1. Trung lâm Dịch vụ Bán dấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh An Giang 2. Phòng Kỹ thuật công nghệ Nhà máy gạch Ceramic Công ty Xây lắp An Giang tỉnh An Giang 3. Phòng Kế toán Nhà máy gạch Ceramic Công ty Xây lắp An Giang tỉnh An Giang 4. Văn Phòng Sở Nội vụ tỉnh An Giang 5. Phòng Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 6. Hội Chữ thập đo huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Cá nhân. 1. Bà Hà Thị Bích Mai Trưởng phòng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0