TAILIEUCHUNG - Quyết định 794/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

Quyết định 794/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố văn bản hết hiệu lực | Bộ QƯÓC PHÒNG SốL QĐ-BQP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố văn bản hết hiệu lực Bộ TRƯỞNG Bộ QUỐC PHÒNG Căn cứ Nghị định số 104 2008 NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng Căn cứ Nghị định số 20 2009 NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý bảo vệ vùng trời tại Việt Nam Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Quổc phòng QUVÉTĐỊNH Điều 1. Công bố Văn bản số 3 803 BQP ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc ph Sng vc việc quản lý các công trình xây dựng đảm bào tĩnh không cho hoạt íộng bay quản lý- bảo vệ vùng trời hêt hiệu lực thi hành kê từ ngày 091 h ing 4 nàm 2009. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cơ quan đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. .ÌKX Nơi nhận - Thủ tướng Chính phủ để báo cáo - Các Bộ CQ ngang Bộ CQ thuộc Chính phù - Uy ban nhân dân các tình TP trực thuộc TƯ - Bộ trường các đ c Thứ trường BQP - Bộ Tổng tham mưu các tổng cục Các cục KHĐT KHCNMT Kinh tể Tài chính BQP Tác chiển BTTM - Các quàn khu 1 2 3 4 5 7 9 BTL Thủ đô - Các quân chủng PK-KQ HQ BTL BĐ Biên phòng - Các quân đoàn 1 2 3 4 - Các binh chủng Tàng thiết giáp Pháo binh Đặc công Công binh Thông tin Hoá học - VPBQP TT 03 Phòng NC Phòng KH KT Bộ TRƯỞNG ứ TRƯỞNG b c - Lưu VT PC Huyl40b . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.