TAILIEUCHUNG - Công văn 1163/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1163/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức công tác đào phá đá cấp IV bằng máy đào dung tích 0,8m3 công trình; hạ tầng khu tái định cư xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn | BỘ XÂY DỰNG ----------------- Số: 1163 /BXD-KTXD V/v: công bố định mức công tác đào phá đá cấp IV bằng máy đào dung tích gầu 0,8m3 công trình: hạ tầng khu tái định cư xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1383/UBND-KT5 ngày 26/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và công văn số 90/VKT-XD ngày 05/6/2009 của Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi về việc công bố định mức công tác đào phá đá cấp IV bằng máy đào dung tích gầu 0,8m3 công trình: hạ tầng khu tái định cư xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Việc xây dựng định mức công tác đào phá đá cấp IV bằng máy đào dung tích gầu 0,8m3 công trình: hạ tầng khu tái định cư xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn của Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi phù hợp với phương pháp xây dựng định mức trong Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; mức hao phí công tác đào phá đá cấp IV bằng máy đào dung tích gầu 0,8m3 như phụ lục kèm theo công văn số 1383/UBND-KT5 là chấp nhận được. 2. Theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn trong Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì đối với các định mức xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 để tổ chức xây dựng các định mức đó hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã sử dụng ở công trình khác để quyết định áp dụng. Việc công bố định mức nói trên để chủ đầu tư tham khảo quyết định áp dụng cho công trình: hạ tầng khu tái định cư xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn là cần thiết và thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu và hợp đồng thực hiện theo quy định của nhà nước tương ứng với từng thời kỳ. Căn cứ hướng dẫn trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.