TAILIEUCHUNG - Công văn 75/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 75/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về đề nghị chuẩn bị báo cáo | BỘ XÂY DỰNG ----------- Số : 75 /BXD-KTXD V/v: Đề nghị chuẩn bị báo cáo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009. Kính gửi : Ban quản lý dự án Mỹ Thuận Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3577/VPCP-QHQT ngày 29/6/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH ngày 14/7/2008 về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009. Theo nội dung của Quyết định này, Bộ Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu, rà soát, đánh giá, xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, để từng bước tiếp cận và phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Ngày 23/3/2009, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 294/QĐ-BXD thành lập tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động theo Quyết định 883/2008/QĐ-BKH. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động này, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng (do lãnh đạo Vụ Kinh tế Xây dựng làm Trưởng đoàn) sẽ tới làm việc tại Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vào 8h30 sáng thứ Bảy ngày 16/5/2009. Đề nghị lãnh đạo Ban quản lý chỉ đạo các phòng, ban chức năng chuẩn bị báo cáo trước bằng văn bản để buổi làm việc có hiệu quả (nội dung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản như phụ lục kèm theo văn bản). Bộ Xây dựng mong nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Quý Ban./. Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8). TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH đã ký Phạm Văn Khánh PHỤ LỤC (Kèm theo văn bản số 75 /BXD-KTXD ngày 11/5/2009) Nội dung cơ bản của Báo cáo việc thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm : 1. Thực hiện vai trò quản lý về xây dựng ở Ban quản lý theo phân cấp của Nghị định gặp thuận lợi, khó khăn gì? (trong việc công bố định mức, giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công; hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định ). 2. Năng lực của các Chủ thể tham gia vào hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định không? Vì sao? Cần tăng cường ở khâu nào? 3. Quy trình lập tổng mức đầu tư, dự toán theo yêu cầu của Nghị định có khó khăn, trở ngại gì? 4. Việc sử dụng Suất vốn đầu tư công bố, chỉ số giá được thực hiện như thế nào? Gặp khó khăn gì? 5. Theo quy định của Nghị định thì quá trình quản lý, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng hiện nay được thực hiện ra sao? Có thuận lợi, vướng mắc gì? 6. Đánh giá hiện trạng công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý (Số liệu cụ thể về kết quả giải ngân, những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư)? 7. Tình hình triển khai quản lý công tác đầu thầu xây dựng tại Ban quản lý? 8. Những vướng mắc, tồn tại cơ bản trong vấn đề xử lý biến động giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và biến động giá của các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý? 9. Những tồn tại, bất cập khi thực hiện các quy định của Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định tại Ban quản lý và nguyên nhân của những tồn tại đó? 10. Đề xuất những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2007/NĐ-CP. Ghi chú : - Những vướng mắc, bất cập khác đề nghị phản ánh chi tiết trong báo cáo. - Trong báo cáo đề nghị làm rõ những vấn đề nêu trên theo 2 nguồn vốn : .) Vốn Ngân sách Nhà nước (TW và địa phương) .) Vốn ODA.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.