TAILIEUCHUNG - Công văn 966/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 966/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông giữa đường sắt và đường bộ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 066 TTg-KTN - ------------------ V v chỉ định thầu Dự án đầu tư xây Hà Nội ngày ỉ íháng 6 năm 2009 dựng hệ thống đàm bảo ATGT giữa đường sắt và đường bộ CỐNG THÔNG TIN BiỆN CÔNG VĂN ĐẾN - Bộ Sò . _ .7 KÍnh chuyên . .Tô Ke hoạch và Đầu tư Giao thông vận tải Ig công ty Đường sắt Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải công văn số 3456 BGTVT-CQLXD ngày 28 tháng 5 năm 2009 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công văn số 1157 ĐS-DAAT ngày 03 tháng 6 năm 2009 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn số 4163 BKH-QLĐT ngày 10 tháng 6 năm 2009 về việc chỉ định thầu Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông giữa đường sắt và đường bộ phần do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau 1. về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn xây lắp thuộc phần công việc trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông giữa đường sắt và đường bộ do Tổng công ty đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nêu trên. 2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện chỉ định thầu theo đúng các quy định hiện hành đảm bảo chất lượng tiến độ của Dự án. . Nơi nhận - Như trên - Thủ tưóng PTT Hoàng Trung Hải - VPCP BTCN các PCN Văn Trọng Lý Phạm Vãn Phượng cổng TTĐT các Vụ KTTH ĐP TH - Lưu VT KTN 4

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.