TAILIEUCHUNG - Công văn 60/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 60/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD | BỘ XÂY DỰNG -------------- Số: 60/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắc Lắk Trả lời văn bản số 127/SXD-KT ngày 18/02/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Đắc Lắk đề nghị hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được qui định cụ thể tại Điều 7 Qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD. Theo đó, cá nhân có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo qui định thì đều được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo các hạng tương ứng. Vì vậy, tất cả cá nhân có bằng tốt nghiệp là cử nhân kinh tế đều được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo qui định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD và Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Đắc Lắk căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (đã ký) Phạm Văn Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.