TAILIEUCHUNG - Công văn 1189/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1189/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu đơn vị tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu và một vài đơn vị tư vấn giám sát gói thầu số 17 Dự án nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tại 22 Hùng Vương | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 1189 /BXD-HĐXD V/v: giới thiệu đơn vị tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu và một vài đơn vị tư vấn giám sát gói thầu số 17 Dự án nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và VPQH tại 22 Hùng Vương. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009. Kính gửi: Văn phòng Quốc hội. Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 1055/VPQH-QT ngày 12/6/2009 của Văn phòng Quốc hội về việc đề nghị giới thiệu đơn vị tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu và một vài đơn vị tư vấn giám sát gói thầu số 17 Dự án nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tại 22 Hùng Vương. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Qua công tác quản lý, theo dõi và đánh giá, Bộ Xây dựng xin giới thiệu những đơn vị sau đây thuộc Bộ Xây dựng có điều kiện năng lực và kinh nghiệm có thể tham gia các công việc tổ chức thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu và đấu thầu hạn chế gói thầu tư vấn giám sát như: 1/ Viện Kinh tế Xây dựng tham gia thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu. Đây là Viện nghiên cứu đầu ngành về các lĩnh vực kinh tế xây dựng như nghiên cứu triển khai khoa học kinh tế trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và phát triển đô thị; lập thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; lập thẩm định chi phí đầu tư xây dựng. Ngoài ra Viện còn tham gia nghiên cứu, biên soạn và tham mưu cho Bộ Xây dựng các văn bản quy phạm pháp quy về đấu thầu trong xây dựng và đã trực tiếp tham gia thực hiện các công tác thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc các dự án như: Học viện An ninh, Nhà máy gang thép Thái nguyên, Bảo tàng Hồ Chí Minh . 2/ Các đơn vị tư vấn giám sát thuộc Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu tư vấn giám sát gói thầu trên như: Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO); Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC); Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC). Đây là các công ty tư vấn có điều kiện năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các dự án lớn và quan trọng Quốc gia như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, trụ sở VTC, Trung tâm đào tạo Đại học kinh tế Quốc dân, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và trường dạy nghề, nhà ở kết hợp nhà trẻ (VIMECO) . Trên đây là các đơn vị đã từng tham gia các công việc phù hợp với yêu cầu của gói thầu trên. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Quốc hội tham khảo, tìm hiểu và đánh giá nhằm lựa chọn được các đơn vị đáp ứng đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp với quy mô tính chất của gói thầu theo quy định. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, Vụ HĐXD ( - 04). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Bùi Phạm Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.