TAILIEUCHUNG - Quyết định 439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cấp, xây dưng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thuỷ lợi trên các đảo có đông dân cư | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc So 439 QĐ-TTg Nội ngày 03 íháỉĩg 4 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH về việc phê duyệt Đề án nâng cấp xây dựng mới cáclĩôlchthniướriigọi và xây dựng hệ thống thuỷ lợi trên các đảo có đông dân cư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tờ trình số 184 TTr-BNN-TL ngày 23 tháng 01 năm 2009 . Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng I ấp xâ dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thuỳ lợi trêr các dào có đông dân cư với những nội dung chủ yếu sau Quan điểm - Nâng cấp xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thuỷ lợi trên các đâo có đông dân cư là nhiệm vụ cẩp bách và lâu dài của chính quyền các địa phương. Trên cơ sở hỗ trợ cùa Nhà nước huy động mọi nẹuồn lực và sự đỏng góp của nhân dân của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các côn trình nhằm giãi quyết đủ nước ngọt cho nhu cầu thiết yếu bảo đàm đời sống cùa dân cư sinh sống trên đảo ồn định và từng bước được cải thiện góp phần quan trọng trong việc khuyển khích dân ra định cư và phát triển kinh tế - xã hội trên cấc hài đào thực hiện chủ trương của Nhà nước về Chiến lược biển đến năm 2020. - Công tác điều tra quy hoạch nghiên cửu khoa học phải được thực hiện trước một bước ưu tiên thực hiện tại các đảo lớn có đông dân cư sinh sống hoặc có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội vả bão vệ an ninh chù quyền vùng biển. - Xây dựng các hệ thống thủy lợi hồ chứa nước ngọt trên đảo phải phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương của ngành gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường bào đảm phát triển bền vững. ỊyạíVỉeiạaĩH ô À 2 2. Mục tiêu Đen năm 2015 đáp ứng đủ nước ngọt cho nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt và sản xuất cho dân cư ổn định cuộc song và phát triển kinh tế - xã hội trên một số đảo lớn đông dân cư sinh sống hoặc có vị trí quan trọng. 3. Phạm vi Nâng cấp xây dựng mới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.