TAILIEUCHUNG - Công văn 72/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 72/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | BỘ XÂY DỰNG ------------- Số: 72 /BXD-HĐXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- V/v: Trả lời Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có văn bản số 93/BQL-XDCB ngày 13/3/2009 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 26/02/2009 để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước một số lĩnh vực thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. - Để giúp mình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phải thành lập các cơ quan chuyên môn giúp mình xem xét, thẩm định các nội dung liên quan theo từng lĩnh vực. - Về lĩnh vực xây dựng trong Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài cần thành lập Phòng Quản lý xây dựng như ý kiến của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh là đúng. Phòng Quản lý xây dựng không những là cơ quan tham mưu cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài về những dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài quyết định đầu tư mà còn quản lý đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư khác đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. - Trường hợp Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài làm chủ đầu tư thì việc thành lập Ban Quản lý dự án hay thuê tư vấn quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Khu Kinh tế phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, PC, HĐXD. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Đã ký Hoàng Thọ Vinh Thụ \ Trả lời BQLKKTCK Mộc Bài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.