TAILIEUCHUNG - Công văn 594/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Công văn 594/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về kết quả đánh giá chất lượng puzơlan mỏ Núi Thơm, mỏ Núi Đất làm phụ gia khoáng cho xi măng, bê tông, bê tông đầm lăn | BỘ XÂY DỰNG ------------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ------------------- Số: 594/BXD-KHCN V/v kết quả đánh giá chất lượng puzơlan mỏ Núi Thơm, mỏ Núi Đất làm PGK cho XM, BT và BT đầm lăn. Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: - Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Khoáng sản VINACONEX - Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 56/ ngày 27/02/2009 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh khoáng sản VINACONEX và số 119/VLXD/TH ngày 09/3/2009 của Viện Vật liệu xây dựng đề nghị công nhận kết quả nghiên cứu, cho phép sử dụng puzơlan mỏ Núi Thơm và mỏ Núi Đất làm phụ gia khoáng cho ximăng, bê tông, bê tông đầm lăn. Căn cứ theo biên bản nghiệm thu ngày 09/01/2009 của Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành xây dựng (Quyết định số 1213/QĐ-BXD ngày 01/10/2008) và báo cáo tổng kết đề tài "Nghiên cứu sử dụng puzơlan mỏ Núi Thơm – xã Long Tân – huyện Long Đất và puzơlan mỏ Núi Đất – xã Long Phước – thị xã Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu) làm phụ gia khoáng cho chế tạo bê tông đầm lăn", Bộ Xây dựng có ý kiến sau: 1./ Bộ Xây dựng hoan nghênh sự hợp tác nghiên cứu khai thác, sử dụng phụ gia phục vụ thực tế nhu cầu sản xuất giữa Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Khoáng sản VINACONEX và Viện Vật liệu xây dựng đã tiến hành trong thời gian qua. 2./ Puzơlan mỏ Núi Thơm và puzơlan mỏ Núi Đất (thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu) do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Khoáng sản VINACONEX (thuộc Tổng công ty VINACONEX) quản lý khai thác có chất lượng phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng, bê tông và bê tông đầm lăn theo tiêu chuẩn TCVN 6882 : 2001 "Phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng", ASTM C618 : 2003 "Yêu cầu kỹ thuật của tro bay, puzơlan nung hoặc không nung làm phụ gia khoáng cho bê tông" và TCXDVN 395 : 2007 "Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn". Do đó, đơn vị có thể khai thác và tổ chức kiểm tra sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định để cung cấp phụ gia phục vụ các nhu cầu sử dụng nêu trên. 3./ Để sử dụng phụ gia phục vụ chế tạo bê tông đầm lăn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Khoáng sản VINACONEX và Viện Vật liệu xây dựng cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu thử nghiệm tại hiện trường theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình và đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KHCN&MT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trần Nam

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.