TAILIEUCHUNG - Công văn 839/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Công văn 839/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc thay đổi ngày họp trực tuyến | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 839/BXD-VP V/v: Thay đổi ngày họp trực tuyến CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Cục Kế hoạch đầu tư - Bộ Quốc phòng, - Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel). Bộ Xây dựng đã có văn bản số 810/BXD-VP ngày 11/5/2009 về việc tổ chức họp trực tuyến vào ngày 20/5/2009, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đảng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê; số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Tuy nhiên, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội Khoá XII sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 20/5/2009, đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực quản lý nhà đều phải tham dự, do vậy buổi họp trực tuyến trên được chuyển sang ngày 26/5/2009 vào hồi 08 giờ 30. Các nội dung khác của công văn số 810/BXD-VP không thay đổi. Bộ Xây dựng thông báo để Uỷ ban nhân dân, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Kế hoạch đầu tư - Bộ Quốc phòng biết và bố trí sắp xếp công việc để giành thời gian tham dự buổi họp trực tuyến./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c); - Cục QLN, Vụ KHCN, Vụ KTXD, VP; - Trung tâm thông tin; - Viện KHCNXD, Viện KTQHĐTNT; - Lưu: VP(01). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Trần Nam

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.