TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ - chợ trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành | HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 Số 27 2006 NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quận 10 ngày 06 tháng 10 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Xét Tờ trình số 9105 UBND-VP ngày 28 tháng 09 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 10 về nội dung quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận QUYẾT NGHỊ Điều 1. Nhất trí với nội dung Tờ trình số 9105 UBND-VP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 10 về nội dung quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015. A. Về định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trên địa bàn quận 10 từ nay đến 2010 - 2015 Hội đồng nhân dân quận 10 đồng ý với những định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trong từng giai đoạn 2006 - 2010 và 2010 - 2015 về mạng lưới thương mại - dịch vụ hệ thống chợ nâng cấp các khu chuyên doanh và một số lĩnh vực thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong quá trình thực hiện quy hoạch cần chú ý 1. Phân bố quy hoạch các trung tâm thương mại siêu thị chợ đồng đều cạnh các khu đông dân cư thuận tiện về giao thông. 2. Quyết định đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại siêu thị chợ cần thiết kế phù hợp với hiện tại và hướng phát triển trong tương lai trang bị đồng bộ và đúng chuẩn. 3. Quy hoạch trung tâm thương mại siêu thị chợ phải đảm bảo tuân thủ các quy định tiêu chí chung của Nhà nước. 4. Các công trình nhà ở gắn với phát triển siêu thị và trung tâm thương mại phải gắn với việc bố trí .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
9    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN