TAILIEUCHUNG - Quyết định số 15/2007/QĐ-BKHCN

Quyết định số 15/2007/QĐ-BKHCN về Quy chế Chợ công nghệ và thiết bị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 15 2007 QĐ-BKHCN Hà Nội ngày 25 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 54 2003 NĐ-CP Căn cứ Nghị định 159 2004 NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về công tác thông tin khoa học và công nghệ Căn cứ Quyết định số 214 2005 QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thị trường công nghệ Theo đề nghị của các ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Chánh Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Chợ công nghệ và thiết bị . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chánh Văn phòng Thủ trưởng các cơ quan tổ chức đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ - VP Quốc hội VP chủ tịch nước VP Chính phủ - Công báo CP - Cục Kiểm tra văn bản Bộ TP - Các đơn vị trực thuộc Bộ KH CN - Lưu VT TTKHCN VP. TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Đình Tiến QUY CHẾ CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Ban hành kèm theo Quyết định số 15 2007 QĐ-BKHCNngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về tổ chức quản lý Chợ công nghệ và thiết bị tên tiếng Anh là Techmart sau đây gọi tắt là Techmart do Nhà nước hỗ trợ kinh phí. Điều 2. Đối tượng áp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    4    0    11-08-2020
706    2    0    11-08-2020
79    6    0    11-08-2020
11    4    0    11-08-2020
12    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0