TAILIEUCHUNG - PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN CUỐI)

PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN CUỐI) - đây là phần cuối cùng của bộ sưu tầm những bài viết hướng dẫn cách phân biệt và giải thich rõ ràng về các từ đồng nghĩa trong tiếng anh | PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG Tiếng anh PHẦN CUỐI 17. Phân biệt who và whom 18. Phân biệt whether và if 17. Phân biệt who và whom Cả hai đại từ quan hệ who và whom đều dùng để thay thế cho danh từ chỉ người vậy sự khác nhau giữa chúng là gì Ngày nay cấu trúc tiếng Anh đã được đơn giản hóa đi rất nhiều nhằm tạo sự dễ dàng hơn cho người sử dụng. Và tiếng Anh thời hiện đại thường có xu hướng lấy who thay cho whom. Tuy nhiên các quy tắc cũ trong tiếng Anh về việc sử dụng hai đại từ này vẫn còn khá nghiêm ngặt. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản 1. Thứ nhất who được sử dụng như một chủ ngữ Subject còn whom được sử dụng như một bổ ngữ Object . Ví dụ Who is at the door Ai đang đứng ngoài cửa thế Whom did you see at the door Bạn nhìn thấy ai đứng ngoài cửa thế Qua hai ví dụ trên bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt giữa who và whom. Câu trả lời cho câu hỏi who thì luôn luôn là chủ ngữ của câu hoặc của mệnh đề. Trong khi đó câu trả lời cho câu hỏi whom luôn luôn là bổ ngữ của câu. Ớ ví dụ thứ nhất chủ ngữ chính là who người đứng ngoài cửa còn trong ví dụ thứ hai chủ ngữ chính là you bạn và whom người bạn nhìn thấy là bổ ngữ trực tiếp. Whom did you recommend for the job Bạn đã giới thiệu ai cho vị trí này Are there any people whom you would recommend Có ai mà bạn có thể giới thiệu không Trong cả hai câu trên thì you là chủ ngữ còn whom chỉ là bổ ngữ của động từ recommend mà thôi. 2. Thứ hai whom được sử dụng như bổ ngữ của một vài giới từ như to for about under over after và before. Hãy xem những ví dụ dưới đây The last piece of pie should go to whomever you see first. Miếng bánh cuối cùng dành cho bất kỳ ai mà bạn nhìn thấy đầu tiên . I ll begin my letter with the phrase To Whom It May Concern. Tôi thường bắt đầu lá thư của mình với cụm từ Gửi những người liên quan . I don t know from whom the love letter came. Tôi không biết bức thư tình này do ai gửi tới . After whom do I enter the stage Tôi sẽ bước lên sân khấu sau người nào Tuy nhiên ngày nay để đơn giản hoá trong cách sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN