TAILIEUCHUNG - Quyết định số 43/2008/QĐ-BCT

Quyết định số 43/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 43 2008 QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VẢI DỆT THOI PHỤC VỤ XUẤT KHẨU ĐẾN NĂM 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Quyết định số 36 2008 QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Theo đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex tại Tờ trình số 1116 TĐDM-KHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2008 về việc phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 của ngành Dệt May Việt Nam với các nội dung chủ yếu sau I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN MỤC TIÊU 1. Quan điểm a Phát triển ngành Dệt May theo hướng chuyên môn hóa hiện đại hóa nhằm tạo ra bước nhảy vọt về chất lượng và số lượng sản phẩm. Tạo điều kiện cho ngành Dệt May Việt Nam tăng trưởng nhanh ổn định bền vững và hiệu quả b Tập trung phát triển mạnh sản xuất nguyên phụ liệu giảm nhập siêu nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm trong ngành c Khuyến khích huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ ngành Dệt May Việt Nam. 2. Mục tiêu a Tập trung phát triển sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và của khách hàng theo hướng phát triển bền vững nâng cao hiệu quả kinh tế chất lượng sản phẩm b Phấn đấu đến năm 2010 sản xuất 1 0 tỷ m2 vải dệt thoi trong đó có 500 triệu m2 phục vụ xuất khẩu Đến năm 2015 sản xuất 1 5 tỷ m2 vải dệt thoi trong đó có 1 0 tỷ m2 phục vụ xuất khẩu. Cụ thể như sau Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2007 Mục tiêu đến Ngành Vinatex Ngành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    6    0    09-08-2020
5    3    0    09-08-2020
9    7    0    09-08-2020
4    5    0    09-08-2020
356    13    0    09-08-2020
6    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0