TAILIEUCHUNG - Vật liệu polime phụ

Cho các polime: poliêtylen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, các polime tổng hợp là A. poliêtylen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6 B. poliêtylen, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. | KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 Phân biệt phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng Câu 2 Các polime sau là polime trùng hợp hay trùng biết monome ban đầu tạo nên các polime đó. 1 -f CH2-CH2tn ch2 ch2 I 2 - NH- CH2 6-CO tn 3 - CH2-CHCl t 4 ÝCH-CH2 - n C6H5 H2N- CH2 6-COOH CH2 CH-Cl c6h5-ch ch2 2 SO SÁNH 2 LOẠI PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ POLIME Mục so sánh Định nghĩa Là quá trình kết hợp nhiều ptử nhỏ giống hoặc tương tự nhau ptử lớn polime Là quá trình kết hợp nhiều ptử nhỏ ptử lớn polime ptử nhỏ khác H2O Quá trình nMonome Polime nMonome Polime H2O Sản phẩm Polime trùng hợp Polime trùng ngưng Điều kiện của monome Có lk đôi hoặc vòng kém bền Có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng pứ Câu 3 Cho các polime poliêtylen xenlulozơ polipeptit tinh bột nilon-6 nilon-6 6 các polime tổng hợp là A. poliêtylen xenlulozơ nilon-6 nilon-6 6 B. poliêtylen nilon-6 nilon-6 6 polibutađien C. poliêtylen tinh bột nilon-6 nilon-6 6 D. poliêtylen xenlulozơ nilon-6

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN