TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập - Tự do - Hạnhphúc Số 22 2015 QĐ- Gia Lai ngày 11 tháng 9 năm 2015 UBND QUYẾT ĐỊNH Quyđịnh chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CăncứLuật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 Căn cứ Nghị định số 115 2010 NĐ-CP ngày 24 12 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáodục Căn cứ Nghị định số 24 2014 NĐ-CP ngày 04 4 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trựcthuộcTrung ương Căn cứ Thông tư liên tịch số 11 2015 TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 5 2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố trực thuộcTrung ương Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều trí chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo 1. Sở Giáo dục và Đào tạo sau đây gọi tắt là Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu giúpỦy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trụ sở của Sở đặt tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở thực hiện theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 11 2015 TTLT-BGDĐT-BNV và các quy định của pháp luật có liên quan. Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở gồm 1. Lãnh đạo Giám đốc và 03 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.