TAILIEUCHUNG - Thông tư số 03/2008/TT-BCT

Thông tư số 03/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 03 2008 TT-BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 03 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 55 2007 QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MŨI nhọn giai đoạn 2007 - 2010 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Quyết định số 55 2007 QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển Sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương hướng dẫn việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành công nghiệp ưu tiên công nghiệp mũi nhọn như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành công nghiệp ưu tiên ngành công nghiệp mũi nhọn được quy định tại Quyết định số 55 2007 QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010 tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển. 2. Đối tượng áp dụng Các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên ngành công nghiệp mũi nhọn. 3. Nguyên tắc hỗ trợ a Chỉ áp dụng đối với các ngành công nghiệp ưu tiên ngành công nghiệp mũi nhọn được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 55 2007 QĐ-TTg b Các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên ngành công nghiệp mũi nhọn phải có doanh thu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
7    3    0
TÀI LIỆU HOT
266    5    0
111    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    6    0
173    5    0