TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 7 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 7 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG I. SỰ QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH II. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH III. NHẬN DẠNG ĐỐI PHƯƠNG 1. Các đối thủ trực tiếp đang tồn tại 2. Các đối thủ mới 3. Xâm nhập thị trường mới tiềm năng IV. CÁC NGUỒN THÔNG TIN VỀ DO THÁM ĐỐI THỦ V. DỮ LIỆU CƠ BẢN PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ VI. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐỐI THỦ 1. Phân tích vai trò và chức năng 2. Mục tiêu bộ phận kinh doanh. | CHƯƠNG 7 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG I. SỰ QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH II. PHÁT TRIỂN HẼ THỐNG THÔNG TIN VỀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH III. NHẢN DẠNG ĐỐI PHƯƠNG 1. Các đối thủ trực tiếp đang tồn tại 2. Các đối thủ mới 3. Xâm nhâp thị trường mới tiềm năng IV. CÁC NGUÒN THÔNG TIN VỀ DO THÁM ĐỐI THỦ V. DỮ LIẼU CƠ BẢN PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ VI. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐỐI THỦ 1. Phân tích vai trò và chức năng 2. Mục tiêu bô phân kinh doanh 3. Mục tiêu kinh doanh của nhóm ngân hàng VII. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHIẾN LƯỢC CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VIII. TÓM TẮT Trong quá trình kinh doanh của các ngân hàng thương mại hiện nay điều kiện cạnh tranh đang ngày càng trở nên gây gắt. Để ngân hàng có thể quản trị tốt thị trường khách hàng và mục tiêu kinh doanh của ngân hàng ngân hàng cần xác định được đối thủ cạnh tranh của chúng ta một cách cụ thể và chính xác. Trong chương này mục tiêu là giúp người đọc có thể thấy được tầm quan trọng cũng như cách xác định nhận dạng đối thủ caanh tranh của ngân hàng để từ đó giúp ngân hàng có thể quản trị hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng hiệu quả hơn. I. SỰ quan trọng của phân tích ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Đa số các NH hoạt động trong một môi trường cạnh tranh. Trong nhiều thị trường mức độ cạnh tranh đã và đang gia tăng trong những năm gần đây theo sau sự xâm nhập của các ngân hàng nước ngoài. Một kết quả của sự gia tăng trong cạnh tranh đã tạo ra sự tăng trưởng trong nhận thức và nhận biết rằng điều cơ bản để kinh doanh thành công thì không chỉ phân tích thị trường và khách hàng một cách cẩn thận mà còn phải bao gồm cả phân tích chi tiết các đối thủ cạnh tranh. Vấn đề này sẽ giúp cho các nhà lập kế hoạch thị trường NH và các nhà lãnh đạo NH cải tiến năng lực của họ để phân tích đối thủ cạnh tranh và vì thế tăng lên cơ hội đạt đến thành công. Để tìm hiểu và phân tích đối thủ cạnh tranh NH của bạn có thể Đề ra chiến lược cho NH có thể làm vô hiệu điểm mạnh của đối thủ bất cứ nơi nào có thể đặt trọng tâm vào những dịch vụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN