TAILIEUCHUNG - Nhiễm trùng đường hô hấp trên

Các Nhiễm trùng đường hô hấp trên: Viêm tai, viêm xoang, viêm hầu họng, viêm mũi. Tác nhân gây nhiễm trùng thường gặp: Viêm tai giữa: cấp tính (S. pneumoniae; Streptococci khác; M. catarrhalis; H. influenzae). Mạn tính (P. aeruginosa; Protetus; Vi khuẩn kỵ khí) | 1 Cấp tính S. pneumoniae Streptococci khác M. catarrhális H. influenzae s Mạn tính P. aeruginosa f Protetus f Vi khuẩn kỵ khí Tâc nhân gây nhiễm trùng thường gặp Viêm tái giữâ Tác nhân gây nhiễm trùng thường gặp Viêm xoâng H. influenzae S. pneumoniae . M. catarrhalis Streptococci ß S. aureus Klebsiella vá Enterobacteriaceae khác Bacteroides vá vi khuẩn kỵ khí khác 2 Tâc nhân gây nhiễm trùng thường gặp Viêm mùi H. influenzae s S. pneumoniae . M. catarrhalis Streptococci ß S. aureus Klebsiella vá Enterobacteriaceae khác Bacteroides vá vi khuán kỵ khí khác Tác nhân gây nhiễm trùng thường gặp Viêm hâù họng Vi khùân thường trù vùng hâù họng S. pyogenes Streptococci ß khong phái group A C. dipththeriae S. aureus w N. meningitidis N. gonorrhoeae người lành mang trùng người lành mang trùng viêm họng do làu càù Viêm hong do S. pyogenes Viêm hong do N. gonorrhoeae Thường gâp o Corynebacterium không phái C. diphtheriae o Neisseria sp. o Streptococci a g o S. epidermidis o Vi khuẩn kỵ khí Ítgâp o Ná m men o Haemophilus o S. pneumoniae o S. aureus o Trực khuán Grám - dê moc o N. meningitidis là tác nhan viêm hong ít gặp. nếu phan lập được cung can phai thông bao chô lam sang Basic Laboratory Procedure in Clinical Bacteriology. 2003. WHO

TỪ KHÓA LIÊN QUAN