TAILIEUCHUNG - Nhiễm trùng đường hô hấp dưới

Các Nhiễm trùng đường hô hấp dưới: Viêm phế quản, viêm phổi và viêm cuống phổi, abcess phổi, lao phổi. Tác nhân gây nhiễm trùng thường gặp: Nhiễm trùng cộng đồng: S. pneumoniae; M. catarrhalis; H. Influenzae; K. Pneumoniae; S. aureus. Nhiễm trùng bệnh viện: S. aureus; K. pneunoniae | Các nhiễm trùng thuộc đường hô háp dưới 1 Tác nhân gây nhiễm trùng thường gặp Nhiễm trung cộng đồng S. pneumoniae M. catarrhalis H. influenzae f K. pneumoniae f S. aureus Ạ. Nhiễm trung bễnh viễn S. aureus K. pneunoniae f P. aeruginosa f Trực khuẩn Gram - dễ mộc khẩc X Lây vá chuyên chờ bễnh phâm Chuyển ngay đến phòng xét nghiém trong cang sớm cang tòt 2 giớ . Phòng xét nghiém thực hiến khao sát vi sinh ngay khi nhận đựớc bénh pham. 2 4 Nhuộm Gram 4 4 Khong tin cay O biếu mộ 10 O bachcau 25 Tin cây vừa O biếu mộ 10 O bachcau 25 Tin cay biếu mộ 10 bach cau 25 Quan sat vật kính X10 Đánh gia độ tin cạy cua bệnh pham uan sat V kính X100 Tiên đoan tac nhan nhiệm trung Thộng baộ kê t qua sơ bộ chộ lam sang Tiến hanh nuội cấy Quan sat vật kính X10 Tiến hanh nuội cay Khộng nuội cay

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    3    0    09-08-2020
9    5    0    09-08-2020
13    5    0    09-08-2020
4    3    0    09-08-2020
5    5    0    09-08-2020
19    3    0    09-08-2020
7    6    0    09-08-2020
56    5    0    09-08-2020
1    3    0    09-08-2020
11    5    0    09-08-2020