TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1 Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận lại tổ chức giám định sở hữu công đồng Thông tư số 22 2009 TT-BTC n. Tên phí Mức phí Văn bản qui định nghiệp Lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận 2. lại tổ chức giám định sở hữu công đồng nghiệp Thông tư số 22 2009 TT-BTC n. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Tiếp nhận 1. trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng ại diện hồ sơ của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nang. - Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định Cục trưởng Cục Sở Thẩm định 2. hồ sơ hữu trí tuệ ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận Tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định Tên bước Mô tả bước Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định nêu rõ lý do .Ă Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai 02 tờ theo mẫu 2. Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ có công chứng 3. Giấy chứng nhận đã cấp trừ trường hợp bị mất Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN