TAILIEUCHUNG - Véc tơ tạo dòng simple

Kỹ thuật tạo DNA tái tổ hợp là công cụ tìm hiểu cấu trúc, chức năng, và sự điều hòa của các gene và sản phẩm của gene. Vector tạo dòng là 1 phân tử DNA mang DNA ngoại lai vào tế bào chủ, sao chép trong tế bào vi khuẩn hoặc nấm men để tạo ra nhiều bản sao hoặc tao ra sản phẩm protein của DNA ngoại lai. | Caùc vector & söï taïo doøng CHÖÔNG 5 rDNA không phải là nhân bản động vật Kỹ thuật tạo DNA tái tổ hợp là công cụ tìm hiểu cấu trúc, chức năng, và sự điều hòa của các gene và sản phẩm của gene. Các mục đích của kỹ thuật tạo DNA tái tổ hợp gồm: Nhận dạng các gene Tách các gene Điều chỉnh các gene Tái biểu hiện các gene ở sinh vật hoặc cơ thể chủ khác Cho phép các nhà khoa học: Xác định các gene mã hóa và sản phẩm của chúng (breast cancer, retino-blastoma, và neurofibromatosis) Điều trị các bệnh do gene (cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, vascular disease, và certain cancers) Sản xuất lượng lớn hormones, vaccines, và các hợp chất sinh học khác mà Y học quan tâm (Insulin, growth hormone, follicle-stimulating hormone) Vector Plasmid Vector tạo dòng là 1 phân tử DNA mang DNA ngoại lai vào tế bào chủ, sao chép trong tế bào vi khuẩn hoặc nấm men để tạo ra nhiều bản sao hoặc tao ra sản phẩm protein của DNA ngoại lai. Đặc trưng chính của các vector tạo dòng: Có trình tự cho phép sự tự sao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN