TAILIEUCHUNG - Phân tích số giờ máy hư trên chuyền

Phân tích số giờ máy hư trên chuyền | PHAN TÍCH SO GIỜ SỬA MAY TRÊN CHUYÊN Thang 8 Thang 9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Trung bình 0 0 0 Báng Tuân Toán Hưu Bon Sơn Trung bình Nhận xét Theo ban thong kê thì số giờ sửa hàng hư tăng len qua 30 phứt tuy nhiên theo so baoo trì Anh Hữu chỉ sửa máy 1 lan 60 phứt trong thang 9 2003 nếu không tính trửờng hợp nay thì so giờ sửa may trung bình la 28 van đạt theo muc tiêu đê ra. Nguyên nhân theo việc phân tích xương cá a Do chất liệu vải rất khó nên can phải có thời gian chỉnh may nhiêu hơn. b Do cóng nhan mơi nên thao tac chưa quen phai hương dan. c Do mót só bao trì mơi chưa có kinh nghiệm trong mặt hang thun. Khác phục To chưc huấn luyện cac bao trì cuối thang 10 nam 2003 Ban Tóng Giam đóc Xí nghiệp may thêu Bó phận bao .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    11-08-2020
1    7    0    11-08-2020
43    8    0    11-08-2020
7    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN