TAILIEUCHUNG - Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 2

Phần 1 của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách ping đến host, đó chính là kiểm tra đầu tiên trên SQL Server. Kiểm tra quan trọng thứ hai ở mức hệ điều hành là xem xem tất cả các dịch vụ Windows có liên quan đến SQL Server trên host hiện có đang hoạt động hay không và báo cáo về trạng thái của hệ thống. Phần 2 này sẽ giới thiệu cho các bạn cách truy cập vào dịch vụ Windows trên máy từ xa bằng cách sử dụng Windows PowerShell và WMI-Object. Bước 1 . | Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell - Phần 2 Phần 1 của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách ping đến host đó chính là kiểm tra đầu tiên trên SQL Server. Kiểm tra quan trọng thứ hai ở mức hệ điều hành là xem xem tất cả các dịch vụ Windows có liên quan đến SQL Server trên host hiện có đang hoạt động hay không và báo cáo về trạng thái của hệ thống. Phần 2 này sẽ giới thiệu cho các bạn cách truy cập vào dịch vụ Windows trên máy từ xa bằng cách sử dụng Windows PowerShell và WMI-Object. Bước 1 Đánh hoặc copy và paste đoạn mã dưới đây vào file C CheckSQLServer . Function to check windows services related to SQL Server Function checkservices string Hostname Services get-wmiobject -class win32_service -computername hostnamel where -like SQL l select-object Name state status Started Startname Description foreach service in Services if -ne Running -or -ne OK -or -ne True message Host Hostname write-host message -background RED -foreground BLACk else message Host Hostname write-host message -background GREEN -foreground BLACk Bước 2 Bổ sung thêm vào file C CheckSQLServer đoạn mã dưới đây . . Lúc này C CheckSQLServer sẽ có cả pinghost và dịch vụ kiểm tra checkservices như thể hiện bên dưới. Source all the functions relate to CheckSQL . . . . Lưu ý File này sẽ được cập nhật nguồn của các kịch bản bản mới giống như Bước 3 Gắn vào file C CheckSQLServer bằng cách copy và paste đoạn mã dưới đây. checkservices Hostname Lúc này file C CheckSQLServer sẽ có cả pinghost và checkservices như thể hiện bên dưới. Chúng ta đã thêm vào một số tuyên bố để hiện toàn bộ quá trình. Objective To check .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    0    12-08-2020
6    3    0    12-08-2020
8    5    0    12-08-2020
49    2    0    12-08-2020
3    6    0    12-08-2020