TAILIEUCHUNG - Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 1

Loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các phương pháp và các thủ tục để kiểm tra trạng thái hiện hành của hệ điều hành, các trường hợp của SQL Server và cơ sở dữ liệu, bằng Windows PowerShell. | Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell - Phần 1 Nguồn Muthusamy Quản trị mạng - Loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các phương pháp và các thủ tục để kiểm tra trạng thái hiện hành của hệ điều hành các trường hợp của SQL Server và cơ sở dữ liệu . bằng Windows PowerShell. Thay vì sử dụng Vbscript các file bat hay các thực thi sql client . chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về sức mạnh bên của Windows PowerShell trong vấn đề kiểm tra trạng thái của SQL Servers. Các điều kiện tiên quyết Cài đặt .Net Trên máy khách bạn cần cài đặt Windows PowerShell . Đăng nhập của bạn cần có quyền tạo các thư mục và file trong máy khách. Trước khi đi vào kiểm tra thực SQL Server chúng tôi muốn giới thiệu một chút nền tảng và xây dựng các thư mục thư viện . Phần cuối của loạt bài này sẽ có một thư viện Powershell với nhiều hàm được dùng làm nguồn cho bất kỳ kịch bản PowerShell nào. Một nhiều hoặc tất cả các hàm này đều có thể được gọi từ bất kỳ kịch bản PowerShell nào khi thư viện được dùng làm nguồn. Bước 1 Khởi chạy Windows PowerShell bằng cách thực thi lệnh bên dưới Hình SystemRoot system32 WindowsPowerShell Hình Khởi chạy PowerShell Bước 2 Hãy tạo một thư mục bằng cách sử dụng lệnh PowerShell bên dưới. Thư mục này sẽ được dùng chuyên dụng cho các kịch bản các thư viện và các hàm của PowerShell có liên quan đến việc kiểm tra SQL Server. Thực thi lệnh được cho bên dưới xem hình New-Item -Path C -Name CheckSQLServer -Type directory Bạn có thể thấy kết quả của việc thực hiện lệnh bên dưới. Về cơ bản thư mục CheckSQLServer đã được tạo thành công. Hình Tạo thư mục mới Bước 3 Hãy điều hướng đến thư mục CheckSQLServer và sau đó tạo các file khác bằng lệnh PowerShell sau xem trong hình set-location C CheckSQLServer Notepad Notepad Notepad Bạn có thể thấy rằng vị trí được thay đổi thành C CheckSQLServer và cũng đã mở ba cửa sổ notepad để có thể soạn thảo các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    0    11-08-2020
11    5    0    11-08-2020
3    6    0    11-08-2020
121    17    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN