TAILIEUCHUNG - Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – P4

Phần 1 của loạt bài này đã giới thiệu về kiểm tra đầu tiên trên SQL Server – các ping một host. Phần 2 là giới thiệu về cách kiểm tra tất cả các dịch vụ của Windows có liên quan đến SQL Server và phần ba là cách kiểm tra các thông tin phần cứng và phần mềm. Trong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các thu thập các thông tin về card mạng và ổ đĩa cứng từ máy chủ. | Kiềm tra SQL Server bằng Windows PowerShell - Phần 4 Phần 1 của loạt bài này đã giới thiệu về kiểm tra đầu tiên trên SQL Server - các ping một host. Phần 2 là giới thiệu về cách kiểm tra tất cả các dịch vụ của Windows có liên quan đến SQL Server và phần ba là cách kiểm tra các thông tin phần cứng và phần mềm. Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các thu thập các thông tin về card mạng và ổ đìa cứng từ máy chủ. Bước 1 Đánh hoặc copy và paste đoạn mã dưới đây vào C CheckSQLServer . Function to check the HDD information on the host machine Function checkHD string Hostname drives get-wmiobject -class Win32_LogicalDisk -computername hostname -errorvariable errorvar if -not errorvar foreach drive in drives if -eq 3 message DeviceID Size 1048576 MB Free Space 1048576 MB Percentage Used 1048576 - 1048576 - 1048576 100 write-host message -background GREEN -foreground BLACk Bước 2 Đánh hoặc copy và paste đoạn mã dưới đây vào C CheckSQLServer . Function to check the Network netadapter information on the host machine Function checknet string Hostname netadapter get-wmiobject -class win32_networkadapter -computername hostname -errorvariable errorvar if -not errorvar foreach netadapter in netadapter write-host ------------------------------------- -background Blue -foreground BLACk message netadapter Enabled write-host message -background GREEN -foreground BLACk message netadapterType write-host message -background GREEN -foreground BLACk message Description write-host message -background GREEN -foreground BLACk message Manufacturer write-host message -background GREEN -foreground BLACk message NetworkAddresses write-host message -background GREEN -foreground BLACk message PermanentAddress .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    11-08-2020
39    4    0    11-08-2020
67    4    0    11-08-2020
21    4    0    11-08-2020
14    4    0    11-08-2020