TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn thực hiện phiếu car, NCR

Hướng dẫn thực hiện phiếu car, NCR | HƯỚNG DẪN THựC HIỆN PHIÊU CAR NCR Chuẩn đôi sẩnh Phiếu NCR Phiếu CAR Chung la gì NCR tên tiếng Anh la Nonconformance report co nghĩa la bao cao san pham khong phù hợp CAR tên tiếng Anh lấ Corective Action report co nghĩa lấ bao cao hanh động phong ngừa khắc phục. Ap dụng chung khi nao - Đôi vôi cac san pham khong phù hợp từ nguyên phù liêu ban thanh pham thanh pham qùi trình. co nghĩa la tất ca những gì tao thanh san phẩm. - Đững qua lam dùng phiêu NCR. Phiêù NCR chỉ sữ dùng trong trữông hợp sữ khong phù hợp la rất lôn ngùon lực tai cho khong thê giai qùyết đữỢc - can co sự qùyết định cùa lanh đao cấp cao hoặc khach hang. Cac trữông hợp sự khong phù hợp la nho hay kiêm soat chùng bang cac phiếù kiêm tra bang so kiêm soat nội bộ. - Tùy vậy san pham khong phù hợp khong co nghĩa chỉ co ợ bo phạn san xùất bo phạn khac cùng co san pham khong phù hợp ví dù bang lữợng sai cùa Phong TCHC - Ap dụng cho sự khong phu hợp đoi với cac qui trình sự việc hoặc cac hoạt đọng mang tính chất lập đi lập lai mang tính hệ thong. - Tính chất NCR đê giai qùyết sự khong phù hợp mọt cach tức thợi cho cac san pham khong phù hợp Ví dù cach ly san pham khong phù hợp. Khi lên chùyên hang cùa ban bị xêo lai KCS va cùng co thê la bo phạn san xùất tùy thùọc vao ngữợi phat hiên khi đo co cac trữợng hợp saù - Thong bao cho ky thùât chùyên xử ly nếù đat yêù caù sự việc đa giai qùyết xong va đữợc ghi nhân vao so kiêm soat đoi vợi bo phạn san xùất hoăc phiêù kiêm tra vợi KCS . - Nêù nhữ bo phạn Ky thùạt chùyên khong xữ ly đữợc bay giợ ban qùyêt định viết phiêù NCR chùyên lên lanh đao cấp trên xử ly. Ban chỉ viêc giam sat viêc khac phục xêm co đat yêù caù xong saù khi đa đữa ra đữợc cac giải qùyết - thêo mùc 4 cùa phiếù NCR . va sự viêc cùng đa đữợc giai qùyêt. - Những nếù vùi long xêm phan phiếù CAR - CAR dung đê tìm ra nguyên nhan cua sừ khong phu hợp mang tính phong ngừa la chính. - Tiếp theo phan ví du Nhừng nêu qua điêu tra ban phat hiên ra rang viêc xêo lai hang loat la do cong nhan khong đừỢc đao

TÀI LIỆU HOT