TAILIEUCHUNG - Đánh giá chất lượng giáo dục trong trường đại học

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 65 2007 QĐ-BGDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu to chức của các bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 85 2003 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Nghị định số 75 2006 NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế chương II của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 38 2004 QĐ-BGD ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Giám đốc đại học học viện Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Chính phủ - Văn phòng Quốc hội - Ban Tuyên giáo TƯ - UBVHGDTNTN NĐ của QH - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan trực thuộc CP - Kiểm toán nhà nước - Cục KTrVB QPPL Bộ Tư pháp - Như Điều 3 - Công báo - Website Chính phủ - Website Bộ GD ĐT - Lưu VT Vụ PC Cục KT KĐ. 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Ban hành kèm theo Quyết định số 65 2007 QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN