TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Chúng ta đang sống và làm việc trong một thế giới phong phú và đa dạng về văn hóa, trong đó có ngôn ngữ. Học ngôn ngữ là hình thành một công cụ giao tiếp mới để trao đổi những tri thức khoa học kĩ thuật tiên tiến, tìm hiểu các nền văn hóa, qua đó góp phần tạo dựng sự hiểu biết lẫn nhau, hình thành ý thức công dân toàn cầu, góp phần vào việc phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC HÀ NỘI - Tháng 7 2010 Chương trình tiếng Anh Tiểu học - 2010 - Viện KHGD VN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Giới thiệu Chúng ta đang sống và làm việc trong một thế giới phong phú và đa dạng về văn hóa trong đó có ngôn ngữ. Học ngôn ngữ là hình thành một công cụ giao tiếp mới để trao đổi những tri thức khoa học kĩ thuật tiên tiến tìm hiểu các nền văn hóa qua đó góp phần tạo dựng sự hiểu biết lẫn nhau hình thành ý thức công dân toàn cầu góp phần vào việc phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân. Thông qua việc học ngôn ngữ và tìm hiểu nền văn hóa khác nhau chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ngôn ngữ và nền văn hóa của chính dân tộc mình. Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ quốc tế thông dụng nhất trên thế giới hiện nay. Học tiếng Anh ở tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các kĩ năng nghe nói đọc viết. Đồng thời việc học tiếng Anh là một trong những điểm khởi đầu góp phần cho việc hình thành và phát triển kĩ năng học tập suốt đời năng lực làm việc trong tương lai và khả năng tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội. Hơn nữa học tiếng Anh ở tiểu học còn tạo nền tảng cho việc tiếp tục học tiếng Anh ở các bậc học tiếp theo cũng như học các ngôn ngữ cần thiết khác trong tương lai. Ngoài ra việc học tiếng Anh còn giúp học sinh hình thành năng lực diễn đạt ý tưởng cá nhân một cách tự tin độc lập và sáng tạo. Chương trình tiếng Anh tiểu học được xây dựng trên cơ sở nhu cầu và khả năng của học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học nằm trong độ tuổi khi năng lực nhận thức được hình thành và phát triển trên cơ sở tư duy cụ thể. Do vậy việc dạy và học tiếng Anh cho học sinh tiểu học cần xuất phát từ những sở thích mối quan tâm và kinh nghiệm cá nhân của các em. Học sinh ở độ tuổi tiểu học có khả năng 2 Chương trình tiếng Anh Tiểu học - 2010 - Viện KHGD VN học một ngôn ngữ mới và có thể đạt kết quả học .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT