TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực IV thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1528 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN KHU VỰC IV THUỘC CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 88 2008 QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng giúp Cục trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện trên địa bàn 10 tỉnh thành phố An Giang Bạc Liêu Cà Mau Cần Thơ Đồng Tháp Hậu Giang Kiên Giang Sóc Trăng Trà Vinh và Vĩnh Long. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật trụ sở đặt tại thành phố Cần Thơ. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn sau 1. Hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn quản lý của Trung tâm thực hiện công tác quản lý tần số vô tuyến điện 2. Kiểm tra hướng dẫn các tổ chức cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn quản lý của Trung tâm về việc chấp hành pháp luật quy định quản lý tần số của Nhà nước 3. Tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép tần số vô tuyến điện thực hiện một số nhiệm vụ về ấn định tần số và cấp giấy phép theo phân công phân cấp của Cục Tần số vô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    4    1    10-08-2020
43    3    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
263    4    0    10-08-2020
4    7    0    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0