TAILIEUCHUNG - Đề tài: Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở trong việc điều hành chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Đề tài: Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở trong việc điều hành chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay với các nội dung chính sau: tổng quan về chính sách tiền tệ quốc gia, sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. | Trách nhiệm của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước gồm có: Xem xét, công nhận tổ chức tín dụng là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở; Thực hiện các giao dịch mua, bán giấy tờ có giá với các tổ chức tín dụng; Ban hành Quy trình nghiệp vụ thị trường mở; Phối hợp với Vụ Tín dụng và Vụ Chính sách tiền tệ tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về danh mục các loại giấy tờ có giá, tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá và giá thanh toán, tỷ lệ giao dịch của các loại giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở trong từng thời kỳ; Tham mưu cho Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở xác định cơ cấu, thời hạn cần mua, bán của các loại giấy tờ có giá; Thực hiện thanh toán và hạch toán kế toán theo quy định; Tổng hợp, theo dõi và báo cáo các thông tin về nghiệp vụ thị trường mở gửi Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở, Vụ Tín dụng và Vụ Chính sách tiền tệ; Quản lý và cung cấp thông tin về nghiệp vụ thị trường mở cho tổ chức tín dụng qua trang tin nghiệp vụ thị trường mở.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
378    6    0    13-08-2020
9    2    0    13-08-2020
149    4    0    13-08-2020
5    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN