TAILIEUCHUNG - Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 8)

Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 8) Đánh số trang cho tài liệu: Để đánh số trang cho tài liệu, bạn chọn menu Insert Page Number để hiện hộp thoại Page Numbers. Mục Position cho phép bạn chọn + Bottom of page (Footer): Đặt số trang ở dưới mỗi trang. + Top of page (Header): Đặt số trang ở trên mỗi trang. Mục Alignment: + Left: canh lề trái số trang.+ Right: canh lền phải. | Các thao tác cơ bản với Word 2003 Phần 8 -í r 1 Ẩ À 1 À 1 K 21. Đánh sô trang cho tài liệu Để đánh số trang cho tài liệu bạn chọn menu Insert Page Number để hiện hộp thoại Page Numbers. Mục Position cho phép bạn chọn Bottom of page Footer Đặt số trang ở dưới mỗi trang. Top of page Header Đặt số trang ở trên mỗi trang. Mục Alignment Left canh lề trái số trang. Right canh lền phải. Center canh giữa hai bên. Inside số trang được đặt ở biên trong đối với trang lẻ và trang chẵn. Outline số trang được đặt ở biên ngoài đối với trang lẻ và trang chẵn. Với mỗi tùy chọn bạn có thể xem trước cách hiển thị ở khung Preview cuối cùng nhấp OK để xác nhận. 22. Xử lý với bảng a. Tạo bảng Để tạo một bảng bạn dùng nút Insert Table trên thanh công cụ đặt con trỏ tại nơi muốn tạo bảng nhấp chuột vào nút Insert Table ồi rê chuột vào dãy ô để chọn số hàng và cột cần thiết. Để nhập dữ liệu vào bảng bạn nhấp chuột vào ô rồi gõ nội dung nhấn Tab để chuyển đến ô kế . Chọn hàng cột ô và toàn bộ bảng Để chọn một ô hàng hay một cột bạn nhấp chuột vào nơi muốn chọn chọn menu Table Select từ menu này chọn các mục theo yêu cầu. c. Chèn xoá các hàng và cột - Để chèn một cột hàng vào trong bảng bạn chọn cột hàng nơi muốn chèn cột hàng mới nhấp menu Table chọn Insert Colums Insert Rows. - Để xoá một cột hàng trong bảng bạn chọn cột hàng muốn xoá chọn menu Table nhấp Delete Columns Delete ý