TAILIEUCHUNG - Quyết định số 58/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 58/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 58 2000 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 05 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TYTHƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10 thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị tại công văn số 114 UB-KT ngày 10 tháng 01 năm 2000 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 35 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong Công ty và các đối tượng ngoài Công ty 65 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. - Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần cổ phần tương ứng đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10 thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam. - Tên giao dịch quốc tế Thiên Nam Trading Import - Export Joint stock Company. - Tên viết tắt tenimex. - Trụ sở chính số 355 - 365 Ngô Gia Tự phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Thương mại Xuất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0