TAILIEUCHUNG - Quyết định số 47/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 47/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Khai thác Đá và Vật liệu xây dựng Hoá An thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 47 2000 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 04 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KHAI THÁC ĐÁ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÁ AN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Khai thác Đá và Vật liệu xây dựng Hóa An thuộc Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 theo đề nghị tại công văn số 13 TTr-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 1. Vốn điều lệ đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 18 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 50 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 32 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hoá tại thời điểm ngày 01 tháng 11 năm 1999 đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước đồng. 3. Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. - Số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trả dần 290 cổ phần trị giá đồng. 4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng tiền bán cổ phần như sau - Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động đồng. - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 được sử dụng tiền bán cổ phần thuộc phần vốn nhà nước theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Điều 2. Chuyển Công ty Khai thác Đá và Vật liệu xây dựng Hóa An thuộc Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 Bộ Xây dựng thành công ty cổ phần. - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Hoá An. - Tên giao dịch quốc tế Hoa An Joint stock company. - Tên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0