TAILIEUCHUNG - Thông tư số 06-TC/HCP/P3

Thông tư số 06-TC/HCP/P3 về việc thanh toán các trường hợp tồn tại về công phiếu, công trái do Bộ Tài Chính ban hành. | BỘ TÀI CHÍNH Số 06-TC HCP P3 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 02 năm 1960 THÔNG TƯ VỀ VIỆC THANH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN TẠI VỀ CÔNG PHIẾU CÔNG TRÁI Kính gửi Ủy ban hành chính các khu tỉnh thành phố Các khu Sở Ty Tài chính. Hiện nay đợt 1 trả công phiếu kháng chiến công trái quốc gia căn bản đã kết thúc. Thủ tướng Chính phủ đã ra Thông tư số 464-TTg ngày 26-12-1959 cho trả tiếp đợt 2 nhằm giải quyết các trường hợp tồn tại theo nguyên tắc sau đây I. NGUYÊN TẮC 1. Có vay có trả nhưng phải trả đúng không trả một phiếu hai lần hoặc trả lầm cho người không phải là chủ phiếu. Do đó đối với phiếu chính thức hợp lệ và biên lai hợp lệ thì thanh toán đối với các giấy tờ chứng nhận khác do các cơ quan hay cá nhân biên nhận đều không coi là biên lai hợp lệ và không thanh toán. 2. Đối với phiếu của tư sản cũng thanh toán nhưng cơ quan tài chính chuyển toàn bộ số tiền sẽ thanh toán sang Ngân hàng để Ngân hàng giải quyết theo thể lệ quản lý tiền mặt. 3. Đối với phiếu của địa chủ kháng chiến địa chủ thường thì cũng thanh toán nhưng chỉ thanh toán đến 500 đồng đối với số tiền còn lại Ủy ban hành chính khu thành tỉnh phải xét kỹ từng trường hợp cụ thể để quyết định xem có nên thanh toán không và nếu cho thanh toán thì cũng chỉ thanh toán dần. Đối với phiếu của địa chủ cường hào gian ác thì không thanh toán. Đối với phiếu tịch thu của địa chủ trong giảm tô và cải cách ruộng đất cũng không thanh toán theo đúng chính sách sửa sai. Căn cứ vào những nguyên tắc trên đây thì chỉ những trường hợp có phiếu chính thức hợp lệ biên lai hợp lệ của các cơ quan phụ trách bán công phiếu kháng chiến và công trái quốc gia cấp mới được thanh toán. Vì vậy các địa phương cần nắm vững nguyên tắc trên để giải quyết những trường hợp cụ thể đảm bảo quyền lợi chính đáng của người cho vay đồng thời tránh trả lầm lẫn gây thiệt hại cho công quỹ. II. GIẢI QUYẾT NHỮNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ Dưới đây là những trường hợp cụ thể và hướng giải quyết A. TRƯỜNG HỢP CÓ PHIẾU 1. Phiếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT