TAILIEUCHUNG - Sắc lệnh số 102/SL

Sắc lệnh số 102/SL về việc cho phép Nam bộ phát hành tại Nam bộ những "tín phiếu" do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành | SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 102 SL NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 1947 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Xét tình thế hiện thời Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận RA SẮC LỆNH Điều 1 Nay cho phép phát hành tại Nam Bộ những tín phiếu sau này có giá trị như giấy bạc Việt Nam Tín phiếu 1 đồng - 5 đồng - 10 đồng - 20 đồng - 50 đồng - 100 đồng - 500 đồng Điều 2 Những tín phiếu kể trên sẽ chiểu nguyên giá đổi lấy giấy bạc Việt Nam. Điều 3 Tổng số giá trị những tín phiếu được phát hành theo điều 1 Sắc lệnh này không được quá Hai mươi triệu đồng bạc. đ . Điều 4 Những tín phiếu này được phép lưu hành như giấy bạc Việt Nam. Điều 5 Người nào có hành động phá hoại giá trị những tín phiếu ấy sẽ bị truy tố trước Toà án quân sự. Điều 6 Một Nghị định của Uỷ ban hành chính Nam bộ sẽ ấn định những chi tiết thi hành Sắc lệnh này. Điều 7 Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ Nội vụ và ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính Nam bộ chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    11-08-2020
17    8    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
1    3    0    11-08-2020
8    5    0    11-08-2020
48    7    0    11-08-2020
7    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0