TAILIEUCHUNG - Quyết định số 23/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 23/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Chè Trần Phú thành Công ty cổ phần Chè Trần Phú do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 23 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 03 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN CÔNG TY CHÈ TRẦN PHÚ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TRẦN PHÚ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét kết quả của Hội đồng thẩm định phương án cổ phần hoá Công ty Chè Trần Phú và đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Công ty Chè Trần Phú QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Chè Trần Phú doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập đơn vị thành viên Tổng công ty Chè Việt Nam gồm các nội dung chủ yếu sau đây 1. Giá trị thực tế tại Doanh nghiệp đến thời điểm 0 giờ ngày 01-01-1999 là đồng sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bảy trăm chín ba nghìn một trăm ba hai đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là đồng năm tỷ một trăm sáu mốt triệu không trăm bốn hai nghìn bảy trăm ba tám đồng . 2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng năm tỷ năm trăm triệu đồng . Tổng số vốn này được chia thành cổ phần bằng nhau với cơ cấu như sau - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước cổ phần đồng bằng 30 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp cổ phần đồng bằng 63 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Doanh nghiệp cổ phần đồng bằng 7 vốn Điều lệ. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp - Tổng số cổ phần ưu đãi chung cho người lao động trong Doanh nghiệp cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT