TAILIEUCHUNG - Thông tư số 29/2002/TT-BTC

Thông tư số 29/2002/TT-BTC về việc chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | BỘ TÀI CHÍNH Số 29 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 29 2002 TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2002 SỬA ĐỔI BỔ SUNG thông tư số 111 1999 TT BTC NGÀY 17 9 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 100 1998 NĐ-CP ngày 10 12 1998 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công văn số 4152 VPCP-KTTH ngày 10 9 2001 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 100 1998 NĐ-CP Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung sửa đổi Thông tư số 111 1999 TT BTC ngày 17 9 1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau 1 Khoản chi bảo vệ tiền nêu tại điểm mục được sửa lại như sau Các khoản chi bảo vệ tiền gồm Chi phụ cấp theo chế độ quy định cho lực lượng canh gác bảo vệ kho áp tải tiền vàng bạc đá quý các phương tiện thanh toán thay tiền. Chi cho việc thuê các cơ quan tổ chức bên ngoài Ngân hàng Nhà nước để kiểm tra giám định tiền giả. 2 Điểm Mục - Chi cho cán bộ công chức viên chức NHNN nhân viên hợp đồng và chi khen thưởng phúc lợi được sửa đổi lại như sau - Gạch đầu dòng thứ 2 sửa lại Chi ăn trưa cho cán bộ công chức viên chức có mặt làm việc trong năm bao gồm cả các cán bộ chuyên trách công tác đoàn thể tại NHNN. Mức chi hàng tháng cho mỗi cán bộ do Thống đốc NHNN quyết định nhưng không vượt quá mức lương tối thiểu quy định đối với công chức Nhà nước. - Gạch đầu dòng thứ 5 sửa lại Chi khen thưởng phúc lợi định kỳ và đột xuất cho tập thể và cá nhân cán bộ công chức viên chức NHNN. Tổng mức chi hàng năm 2 khoản này bằng tổng quỹ lương thực hiện trong năm bao gồm cả tiền lương của các cán bộ chuyên trách công tác đoàn thể tại NHNN . 3 Điểm Mục - Chi trợ cấp khó khăn trợ cấp thôi việc được sửa lại như sau Chi trợ cấp khó khăn trợ cấp thôi việc đối tượng và mức chi thực hiện theo quy định của Nhà nước. Riêng khoản chi trợ cấp khó khăn chỉ thực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    8    0    11-08-2020
1    2    0    11-08-2020
4    3    0    11-08-2020
127    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0