TAILIEUCHUNG - Quyết định số 211/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 211/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty May và In Hữu Nghị thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 211 2002 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY VÀJN HỮU NGHỊ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam công văn số 349 TTr-HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty May và In Hữu Nghị trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 30 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 68 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp 2 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty May và In Hữu Nghị tại thời điểm 0h ngày 30 tháng 9 năm 2001 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần phần giá trị được Nhà nước ưu đãi đồng. 4. Chi phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động thực hiện theo các quy định hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty May và In Hữu Nghị thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty cổ phần May Hữu Nghị - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ. - Tên giao dịch quốc tế HƯU NGHI GARMENT JOINT STOCK COMPANY. - Tên viết tắt HUGAMEX. - Trụ sở chính Số 636-638 đường Nguyễn Duy phường 12 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần May Hữu Nghị kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật. Điều 4. Công ty cổ phần May Hữu Nghị - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh kinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT