TAILIEUCHUNG - Motor control circuits

The control system for a star delta contactor is sequence circuit. The star contactor and delta contactor are interlocked relative to each other with a ‘either - or’ condition. Switching from ‘star’ to ‘delta’ is done automatically by means of a time relay. In the circuit above, the star contactor is energised first, then the mains contactor. Circuits in which the mains contactor is energised first, followed by the star contactor, are also common. | Ho Chi Minh University of Industry The Faculty of Electrical Engineering Group 10 Reading passage 2 Automatic Star - Delta Switching Group 14 Teacher: Hoàng Đình Khôi Star /stɑ:/ (n) vật hình sao, đấu hình sao Delta /'deltə/ (n) đấu hình tam giác Main /mein/ (n) phần chính, phần cốt yếu, phần chủ yếu Sequence /'si:kwəns/ (n) sự diễn tiến, trình tự. Interlock /'intəlɔk/ (n) khóa liên động Relative /'relətiv/ (adj) có liên quan, cân xứng với, cân đối với. Energise /'enədʤaiz/ (v) mạnh mẽ, tiếp năng lượng cho. Common /'kɔmən/ (adj) phổ biến, thông thường, chung. Press /pres/ (v) ép, nén, nhấn, ấn. Hold / hould/ (v) cầm, nắm, giữ, nắm giữ, giữ vững Automatic Star – Delta switching Khởi động Sao – Tam giác K1M: Star contactor. Tiếp điểm đổi nối hình Sao. K2M: Mains contactor. Tiếp điểm chính. K3M: Delta contactor. Tiếp điểm đổi nối hình Tam giác. S0Q: Pushbutton switch: OFF. Nút nhấn OFF. S1Q: Pushbutton switch: ON. Nút nhấn ON K1T: Time relay. Role thời gian. F3F: Control fuse with fusible element. Cầu chì điều khiển tích hợp phân tử nóng chảy. M1M: Motor. F1F: Main fuse with fusible element. Cầu chì chính tích hợp phân tử nóng chảy. Description of the circuit: Bản miêu tả mạch điện The control system for a star delta contactor is sequence circuit. The star contactor and delta contactor are interlocked relative to each other with a ‘either - or’ condition. Switching from ‘star’ to ‘delta’ is done automatically by means of a time relay. In the circuit above, the star contactor is energised first, then the mains contactor. Circuits in which the mains contactor is energised first, followed by the star contactor, are also common. Hệ thống điều khiển cho bộ đóng ngắt “Sao”-“Tam giác” là một chuỗi mạch. Bộ đóng ngắt hình Sao và bộ đóng ngắt Tam giác được ăn khớp chặt chẽ với nhau bởi khóa liên động (chế độ loại trừ). Sự chuyển đổi từ “Sao” sang “Tam giác” được thực hiện tự động bởi một role thời gian. Ở mạch điện trên, bộ đóng ngắt Sao được kích hoạt đầu tiên.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN