TAILIEUCHUNG - Quyết định số 28/2002/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 28/2002/qđ-ttg', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 28 2002 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 2 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 28 2002 QĐ-TTGNGÀY 06-02-2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂNNGÀNH RƯỢU - BIA -NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp tại các tờ trình số 1783 TT-KHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2000 và số 5523 CV-KHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7355 BKH VPTĐ ngày 28 tháng 11 năm 2000 số 8737BKH-CNngày 24 tháng 12 năm 2001 và ý kiến của các Bộ ngành liên quan về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể và một số giải pháp phát triển ngành Rượu - Bia -Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau đây 1. Mục tiêu - Xây dựng ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam thành một ngành kinh tế mạnh. Sử dụng tối đa nguyên liệu trong nước để phát triển sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đa dạng hoá về chủng loại cải tiến bao bì mẫu mã phấn đấu hạ giá thành nâng cao khả năng cạnh tranh đáp ứng nhu cầu trong nước và có sản phẩm xuất khẩu tăng nguồn thu ngân sách hội nhập vững chắc kinh tế khu vực và thế giới. - Xây dựng Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp sản xuất rượu và bia làm nòng cốt trong sản xuất nước giải khát chất lượng cao. - Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất nước giải khát đạt chất lượng cao từ nguyên liệu trong nước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 2. Định hướng phát triển a Về công nghệ thiết bị Hiện đại hoá công nghệ từng bước thay thế công nghệ thiết bị hiện có bằng công nghệ thiết bị tiên tiến hiện đại của thế giới đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm môi trường theo quy định của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT