TAILIEUCHUNG - Quyết định số 94/2004/QĐ-NHNN

Quyết định số 94/2004/QĐ-NHNN về Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá trị của NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi một số điều của Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá trị của NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 3/11/2003 | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 94 2004 QD-NHNN Hà Nội ngày 20 tháng 01 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1452 2003 QĐ-NHNN NGÀY 03 11 2003 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 và Luật Các tổ chức. tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1452 2003 QĐ-NHNN ngày 03 11 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau 1. Điều 7 được sửa đổi như sau Điều 7. Tài sản cầm cố Tài sản cầm cố bao gồm 1. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 2. Trái phiếu Chính phủ gồm a Tín phiếu Kho bạc b Trái phiếu Kho bạc c Trái phiếu công trình Trung ương d Trái phiếu ngoại tệ đ Công trái xây dựng Tổ quốc 3. Các giấy tờ có giá khác được sử dụng làm tài sản cầm cố do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ. 2. Điều 16 được sửa đổi như sau Điều 16. Xử lý tài sản cầm cố khi phải thu hồi nợ bắt buộc Việc xử lý tài sản cầm cố khi phải thu hồi nợ bắt buộc thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý tài sản cầm cố của các ngân hàng vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước. 3. Điều 19 được sửa đổi như sau Điều 19. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Vụ Chính sách tiền tệ a Xác định mức cung ứng tiền cho mục tiêu tái cấp vốn hàng quý hàng năm trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT